နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Sunday, September 27, 2009

ကုိင္း ... ဘယ့္ႏွယ့္ ရွိစ

entry-content'>


Summary

Rest of your post

1 comment:

2012 said...

၂၀၁၀ မွာ လိုရာဆႏၵျပည့္၀ပါေစ