နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Wednesday, October 17, 2007

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္၏အျမင္

entry-content'>Summary

Rest of your post

No comments: