နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

တျပည္လံုးေတာ္လွန္ တျပည္လံုးေအာင္ပြဲခံ

entry-content'>

၂၉ - ၉ - ၂၀၀၇

ရန္ကုန္မဂိုလမ္း(ေရႊဘုိသာလမ္း)တြင္လည္း ျပည္သူ႕ဆႏၵျပပြဲ စတင္ၿပီ

ေရနံေခ်ာင္း၊ ေတာင္ကုတ္၊ စစ္ေတြ တြင္ျပည္သူ႕ဆႏၵျပပြဲ စတင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း မင္းေဇာ္မွ ေရးသားထားသည္။

No comments: