နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

ပိတ္ဆို႔ေရးျဖင့္ခုခံၾက

entry-content'>

အာလူးတလံုးတြင္ အနည္းဆံုး (၄) လက္မရွိေသာ သံေခ်ာင္း (၈)ေခ်ာင္းခန္႔ကုိဟိုဘက္ ဒီဘက္ ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ႐ိုက္ၿပီး ကားမ်ားလာလ်င္ ကားဘီေရာက္ႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ားအား ပစ္ခ်ေပးၾကပါရန္ မင္းေဇာ္မွ တိုက္တြန္းထားသည္။

No comments: