နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, August 21, 2008

ေက်ာင္းသား၀တၱရား

entry-content'>


အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီး ရွိတ္စပီးယားက ကမၻာ့အလံုးစံုသည္ ဇာတ္ခံုမွ်သာတည္းဟု မိန္႔ျမြက္ဖူး၏။ ထိုကမၻာ့ဇာတ္ခံုတြင္ လူအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အ႐ြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အတန္းအစားအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔သည္ ကိုယ့္အခဏ္းကို ကိုယ္ကိုင္၍ ဇာတ္ႏုိင္ေအာင္ခင္းသြားၾကရေလသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္းလူတိုင္းမွာ သိၾကားတတ္ေသာ အခ်ိန္အ႐ြယ္မွစ၍ ေသသည္ထိေအာင္ မိမိ၏ အလုပ္၀တၱရားအျဖစ္ရွိ၏။ ထို၀တၱရားကို ေၾကျပြန္မွာသာလ်င္ ေလာက၌ လူျဖစ္က်ဳိး နပ္ေပမည္။ ကမၻာ၏ေနာက္ေခတ္အေမြခံျဖစ္ေသာ က်ေနာ္တို႔ေက်ာင္းသားတို႔မွာလည္း အထူးသျဖင့္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္၊ ၁၇ ႏွစ္ အထက္ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားမွာလည္း အဆိုပါ၀တၱရားဥပေဒမွ မကင္းလြတ္ၾကေခ်။ ယင္းသို႔ျဖစ္လ်င္ ေက်ာင္းသား၀တၱရားသည္အဘယ္နည္း။
အျမင္က်ယ္က်ယ္ ၾကည့္ေလ့ရွိေသာသူတို႔သည္ ေက်ာင္းသားဆိုသည္မွာ တန္းစာက်က္၍ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္႐ံုမွ်ဟူေသာအမ်ားအယူအဆ၏ တိမ္ျခင္း၏အျဖစ္ကို သိရွိၾကေလၿပီ။ ထိုအယူအဆကား ေခတ္ေအာက္က်သည့္
အယူအဆမွ်သာျဖစ္ေပသည္။
ပညာေရးကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ ကမၻာ့ပညာရွိတို႔သည္ ေလာကေရး၊ ဓမၼေရး ျပႆနာအရပ္ရပ္ကို စီစစ္ေ၀ဖန္ေျဖရွင္းတတ္ေသာ ပညာရပ္မွ စာအုပ္ေပစာကို အံ၍ရေသာ အမွတ္သညာ၊ ႏွစ္ရပ္ကိုခြဲျခား၍ ထားေလသည္။ စာေမးပြဲကို ေအာင္ျမင္သူသည္ ေလာကစစ္ပြဲတြင္လည္း ေအာင္ျမင္ႏုိင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသည္ဟု မုတ္ခ်ဆတ္ဆတ္မဆိုႏုိင္ေခ်။ ဤသို႔လွ်င္ စာေမးပြဲ၏ အေၾကာင္းသနစ္ကို ေဖာ္ထုတ္လာၾက၏။ An examination of examinations စာေမးပြဲမ်ား၏ အက်ဳိးအျပစ္စစ္ေဆးခ်က္ဆိုေသာ စာအုပ္တြင္ ဤအခ်က္ကို ရွင္းလင္းျပသထားေပ၏။ စာေမးပြဲတခု၏ အေျဖလႊာစာ႐ြက္မ်ားကို စာစစ္သူအမ်ဳိးမ်ဳိးအား စစ္ေဆးေစရာ အေျဖတခုတည္းကိုပင္ အမွတ္ေပးပံုျခင္းမတူသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ တဖန္ စာစစ္သူတဦးတည္း ၎တႏွစ္ခန္႔က ဖ်တ္ေပးခဲ့ေသာအေျဖကို ေနာက္ထပ္စစ္ေဆးသည့္အခါ ပထမအမွတ္ေပးပံုႏွင့္ ေနာက္တခါအမွတ္ေပးပံုျခင္းမွာ ကြာျခားသည္ကိုေတြ႔ရေလသည္။ ကမၻာေက်ာ္ျပဇာတ္ေရး ဆရာ ဘားနတ္ေရွာကလည္း တရံေသာအခါက အတန္းထဲတြင္ ထိပ္က်ေသာေက်ာင္းသားသည္ ေလာကတြင္ ေအာက္ဆံုးထစ္ေရာက္တတ္သည္ဟု မိန္႔ဆိုဖူး၏။

ဤတြင္ ကမၻာေက်ာ္စာေရးဆရာႀကီး၏ အေရးအသားကို ၎ေရးသားထားသျဖင့္ ယံုၾကည္ရမည္ဟု မဆိုလို။ သို႔ရာတြင္ ၎ကား အေၾကာင္းမဲ့မေရးသားရာ။ ယင္းသို႔ျဖစ္ရကား ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကမၻာ့ရာဇ၀င္တြင္ သာဓက အေထာက္အထားမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းက်ေရာက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ ထိပ္တန္းက်သူခ်ည္းမဟုတ္ေပ။ ဥပမာအနည္းငယ္ထုတ္ျပရေသာ္ ယခုေခတ္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းသမားမ်ားတြင္ ဟစ္တလာႏွင့္ မူဆိုလိုနီတို႔သည္ ေက်ာင္းမွ်ပင္ ေကာင္းစြာမေနခဲ့ရေပ။ မဟတၱမဂႏၵီသည္လည္း ေကာလိပ္ေက်ာင္းတြင္ ေရာက္ဖူး႐ံုမွ်ရွိ၍ ေက်ာင္းသားအျဖစ္ေနစဥ္အခါက ထူးထူးခၽြန္ခၽြန္မရွိေခ်။ ပန္ဒစ္ဂ်၀ါဟာလာေန႐ူးသည္လည္း အဂၤလန္ျပည္ရွိ နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္တို႔မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့လင့္ကစား ေက်ာင္းသားအျဖစ္ျဖင့္ မ်ားစြာမထူးခၽြန္လွ ဘီေအ ဂုဏ္ထူးတန္းတြင္ ဒုတိယတန္းမွ်သာ ရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုအခါက ၎အထက္ပထမရခဲ့ေသာ သူတဦးမွာ ရန္ကုန္တြင္ပါေမာကၡတဦးအျဖစ္ျဖင့္ ၎ကဲ့သို႔ ေက်ာ္ၾကားျခင္းမရွိေပ။ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဂိုးလ္စမစ္၊ ဆာေ၀ါလတာစေကာ့ စေသာပုဂၢိဳလ္တို႔မွာလည္း ေက်ာင္းေနစဥ္က ထူးခၽြန္ျခင္းမရွိ၊ ဆာ၀ါလတာမေကာ့မွာမူ လူ႔ငႏြားဟုပင္ ဆရာ၏ အေခၚခံရေလသည္။ ဤကားဥဒါဟ႐ုဏ္ကို အက်ဥ္းမွ်သ႐ုပ္ေပၚေအာင္ ျပလိုက္ျခင္းေပတည္း။ ဤသို႔ျဖစ္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းကိုစစ္လွ်င္ လူသားတဥိးတေယာက္၏ တန္ဖိုးကို မည္မွ်ရွိသည္ဟု ခ်ိန္ဆရန္ တထစ္ခ်သတ္မွတ္ထားေသာ နည္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။
စင္စစ္ေသာ္ကား ေက်ာင္းတြင္တခါမွ်မေနဖူး၍ စာတလံုးမွ်မသင္ဖူးသူပင္ ပညာရွိျဖစ္ႏုိင္၏။ ဤကား ျဖစ္ႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းကို အလြန္ဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ယခုကမၻာေပၚမွာရွိသည့္ စာအုပ္အားလံုးသည္ အရင္းစစ္လိုက္လွ်င္ ေလာက၏အေၾကာင္းကို အမ်ဳိးမ်ဳိးမွတ္သားခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ေပသည္။ ထိုမွတ္သားခ်က္မ်ားကို ေရးသူမ်ား၏အာေဘာ္ ၎တို႔၏ေရးရာေဒသ၊ ေရးသည့္အခ်ိန္ကာလ စသည္တို႔ကိုၾကည့္၍ ေ၀ဖန္ၿပီးလွ်င္၊ ေလာကအလုပ္၀တၱရားတြင္ သံုးစြဲတတ္မွသာ စာတတ္အမွန္ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍ စာမတတ္သူသည္ ေလာက အမွတ္အသားေကာင္းမြန္၍ ေနရာခ်တတ္ပါလွ်င္ စာတတ္ေနရန္မလိုေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ မူဆိုလိုနီက ၎၏အထၳဳပၸတၱိတြင္ ကၽြႏု္ပ္ဖတ္ခဲ့ရေသာ အႀကီးဆံုးစာအုပ္ကား ကၽြႏု္ပ္ေနခဲ့ေနဆဲေသာ ေလာကႀကီးပင္တည္းဟု ေရးထား၏။ ထိုကဲ့သို႔ စာအုပ္ေပစာမွ ေက်ာ္လြန္ေသာပညာကို အဘယ္သို႔ရအံ့နည္း။
ထိုပညာစစ္ကိုရရန္ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ဓာတ္ကိုေမြးရန္ လို၏။ ဤအခ်က္ကို ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက Academic Freedom ပညာသင္ၾကားေရး လြတ္လပ္ခြင့္ဟု ေခၚေ၀ါၾက၏။ ဤအခ်က္ကား ကမၻာ့ရာဇ၀င္ကို တမ်ဳိးတမည္ေျပာင္းလြဲေစသည့္ ရီေနဆန္႔ႏွင့္ ရီေဖာ္ေမးရွင္းေခၚ ေခတ္သစ္၀ါဒ၊ ေလာကဓာတ္ပညာ ျပန္႔ပြားေရးအေၾကာင္းတရပ္တည္း။ ဤအခ်က္ကား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေသာ ကလမသုတၱန္ သေဘာတရားပင္တည္း။
ထိုလြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာေျပာဆိုေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ရွိရမည္ဆိုရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိမိထင္ရာ ေတြးေတာေျပာဆိုလုပ္ကိုင္ျခင္းမဟုတ္ေပ။ ေလာကရွိ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရတြင္းထဲရွိ ဖားသူငယ္ကဲ့သို႔ေန၍ မျဖစ္ေပ။ တဦးႏွင့္တဦး ကူးလူးဆက္ဆံရေလသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ ဤသို႔ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွာ ပိုမို၍ နယ္က်ယ္လာေလသည္။ ယခု အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ရွားပါးေရးေခတ္သည္ ထိုဥပေဒကို ေက်ာ္လြန္၍ ကိုယ့္ဘက္ ကိုယ့္သေဘာကိုျမင္ေသာ ၀ါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကမၻာစစ္ႀကီး၏ ပဲ့တင္သံျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္း၊ လူတိုင္း တဦးႏွင့္ တဦး အေပါင္းအသင္းသမဂၢရွိမွသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အယူအဆ အမွတ္အသားတို႔ကို ေတြ႔ျမင္သိရွိရ၍ ပိုမိုအျမင္က်ယ္လာႏုိင္ေလသည္။ သို႔အျမင္က်ယ္မွ တဦးမွ တဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီတတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ျပဳျပင္လာျခင္း စသျဖင့္ ေလာကလူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရရွိႏုိင္ေလသည္။
ထိုေၾကာင့္ ထို႔သို႔ကူးလူးဆက္ဆံအျမင္သန္ေအာင္ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္၊ ေက်ာင္းစား ထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ျပဳၾကရေလသည္။ သို႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္း အမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာမေျပာရ မဆိုရ မလုပ္ရ မေဆြးေႏြးရလွ်င္ မ်က္စီပိတ္ထားသည္ႏွင့္ တူျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂ ဘက္၊ ၂ ခ်က္စံုမွ ပညာေရးအစစ္မည္ေလသည္။
တဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ျပည္ႀကီးသားမ်ားျဖစ္ၾက၏ဟု ဆို႐ိုးစကားရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ႀကီးသားတို႔၏ အဂၤါလကၡဏာတို႔ႏွင့္ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသ၀ပ္နည္း၊ ကုိယ္လက္က်န္းမာေရးစသည္ျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ရဲတပ္မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကို ထြင္ၾကရ၏။ ထိုမွ်မက ယခုအခါ တႏုိင္ငံႏွင့္ တႏုိင္ငံမွာ ခြဲစပ္၍ မျဖစ္ႏုိင္။
တ႐ုပ္ျပည္၊ စပိန္ျပည္၊ ပါလက္စတိုင္းျပည္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဤတိုင္းျပည္ကို၎၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈကို၎၊ လူသတၱ၀ါတို႔အား၎ မည္သို႔မည္ပံု ထိုခိုက္မည္ဟု သိႏုိင္ေအာင္ ကမၻာ့အေျခကိုလည္း မိမိရရသိႏုိင္ရန္လို၏။ ဤသည္တို႔ကား အၾကမ္မွ် ေက်ာင္းသားတို႔လုပ္ရမည့္ ၀တၱရားမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာရွိ ေက်ာင္းသားအေပါင္းတုိ႔သည္ လႈပ္လႈပ္႐ြ႐ြျဖစ္၍ စစ္မက္တားျမစ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ပေပ်ာက္ေရး၊ အေၾကာင္းစနစ္ကို ရွာေဖြေနၾက၏။ အေျခမထူးလွေသာ စပိန္ျပည္ႏွင့္ တ႐ုပ္ျပည္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားတို႔မွာ ကိုယ္ထိုလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္အခါအေလ်ာက္လည္း ေက်ာင္းသား၏၀တၱရားလည္း ကြဲလာ၏။
ဤျပဆိုခဲ့ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသား၀တၱရားအားလံုးကို သိျမင္သည္ႏွင့္အညီ ေနာင္ေခတ္ဗမာျပည္ကို ဖန္တီးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုလူမ်ားကဲ့သို႔ မညီမညြတ္ မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္၊ မျဖစ္ရေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢအသင္းႀကီးကို အထင္အရွားတည္ေထာင္ထား၏။ ထိုအသင္းကို ၀င္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားတိုင္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိသူတိုင္းတို႔၏ တာ၀န္၀တၱရား ပင္တည္း။

ေမာင္ေအာင္ဆန္း
မႏၱေလးသူရိယ (အမ်ဳိးသားေန႔ အထူးစာေစာင္)
၁၂၉၉၊ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာင္ ၁၀ ရက္

No comments: