နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Tuesday, June 3, 2008

ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ အျမင္

entry-content'>Rest of your post

No comments: