နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Thursday, June 19, 2008

ဘေလာ့ခ္ဂါမ်ား လယ္ထဲသြား

entry-content'>


Summary

Rest of your post

No comments: