နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Sunday, October 7, 2007

entry-content'>

တိုက္ပြဲ အဟုန္နဲ႔ ရန္သူစစ္အုပ္စုကို ေအာင္ပြဲအရယူမွာ လူထုျဖစ္တယ္။

ႏုိင္ငံတကာအကူအညီဆိုတာ အရံကိစၥ ျဖစ္တယ္။

လူထုဟာ ေအာင္ပြဲရဲ႕ အရွင္သခင္ျဖစ္တယ္။

No comments: