နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Saturday, September 29, 2007

entry-content'>

၂၉ - ၉ - ၂၀၀၇
ယေန႔ဆႏၵျပပြဲတြင္ စုစုေႏြးလည္း ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီဗီဘီမွ အသံလႊင့္သြားသည္။

No comments: