နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

နအဖ မိစၧာတပ္ေတြ ဘုရားကိုေခါင္းျဖတ္သတ္ၾကသည္

Friday, September 28, 2007

ကမ္းကုန္ေအာင္ သတ္ျဖတ္ၾကတယ္

entry-content'>

No comments: